Go to contentPSU-245-CH 0370-CPR-2165 / DoP-CPR-000


CERTIFICACIÓ EN-54-4

Model

PSU-245-CH
0370-CPR-2165 / DoP-CPR-0001


FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA AMB FUNCIÓN SAI

24Vdc / 5ADESCRIPCIÓ DE FUNCIONAMIENT


La PSU-245-CH consisteix en un convertidor d'energia al costat d'un carregador de bateries per plom àcid que, en presència de la tensió de xarxa, subministra una tensió estabilitzada i al mateix temps s'encarrega de gestionar la càrrega controlada de la bateria.

La placa electrònica que es troba en l'interior de la caixa metàl·lica és una font d'alimentació commutada en primari i un circuit de propòsit específic per a realitzar la càrrega de bateria a corrent constant. Aquest circuit s'encarrega de gestionar de forma òptima la càrrega de la bateria en 3 etapes ben definides, corrent constant, sobrecàrrega i flotació, per poder assegurar la connexió indefinida de les bateries al circuit carregador.

Incorpora un microcontrolador per a la gestió d'esdeveniments i d'alarmes que actuen de forma independent tant per fallada de la xarxa o de la bateria. La sortida d'alarma es realitza mitjançant un relé a través del seu contacte commutat lliure de potencial.

El producte ha estat dissenyat complint els requisits de la norma EN54-4 sobre la base del reglament de productes d'edificació R305 / 2011, i s'ha certificat a través d'un organisme notificat obtenint la certificació CPR nombre 0370-CPR-2165, així com el corresponent document de declaració de prestacions [DoP] nombre DoP-CPR-0001.

Funcionament amb la xarxa

En presència de la tensió de la xarxa, el corrent de sortida s'obté directament de la font d'alimentació. El valor del corrent màxima de càrrega de la bateria és seleccionable per l'usuari mitjançant uns jumpers (veure apartats posteriors). El corrent de càrrega de la bateria, en cas de disposar d'una bateria en procés de càrrega, temporalment pot ser lleugerament menor que l'ajustada, depenent de la tensió de bateria i de l'estat en què el carregador es trobi, si en sobrecàrrega o en flotació. La tensió de flotació tendirà a ser similar a la tensió de sortida.

Funcionament en absència de la xarxa

En absència del subministrament elèctric, la bateria entra en servei sense interrupció, i el corrent de la sortida s'obté de la pròpia bateria. En aquest cas la tensió de sortida serà proporcional a la corba de descàrrega de la bateria en funció del consum sol·licitat.

Si la bateria entra en la fase de baixa autonomia, s'informa mitjançant un pilot LED de color ambre de l'absència del subministrament elèctric, també s'incorpora un circuit de desconnexió per prevenir descàrrega profunda de bateries, en aquest cas, arribat a una descàrrega profunda , es recomana revisar l'estat de les bateries ja que depenent de l'estat de les mateixes és possible que en retornar la xarxa elèctrica i tornar al procés de càrrega, aquest no sigui factible.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Tensió d'entrada

230 Vac +10 % - 15 %

Corrent consumida a l'entrada  

1.10 A

Marge de freqüència de xarxa

50 - 60 Hz

Corrent de pic d'entrada en la conexió

<  22 A

Factor de potència ( F.P. )

0.996 @ 230 Vac ( RHP-245CE )

Tensió de sortida  

Según Taula I

Marge d'ajust de la tensió de sortida

± 10 % Vout nominal

Protecció d'entrada

    Varistor per a sobretensions

275 Vac

    Fusible d'entrada sobrecàrrega

Segons Taula II

Protecció de sortida sobrecàrregues  

    Protecció electrònica  

Segons Taula II

Protecció de sortida curtcircuit  

    Fusible de sortida  

Segons Taula II

Protecció de sortida bateria/es  

    Curtcircuit, protecció electrònica  

    Inversió de polaritat, fusible

Segons Taula II

Nivells de càrrega de bateria

3 nivells de càrrega Segons Taula I

Tolerància de la corrent de càrrega

≤ 5 %

Regulació de linea

< 1 %

Regulació de càrrega

< 5 %

Ondulació residual ( PARD )

< 150 mVpp

Arrissat de sortida

< 100 mVpp ( BW 20 MHz )

Rigidesa dielectrica

    Entrada - Sortida

> 3000 Vac

    Entrada - Terra

> 1500 Vac

    Sortida - Terra

> 500 Vac

Temperatura de funcionamient

-5 ºC   40 °C ( Pout nominal )

Format

Caixa metàlica

Dimensions PSU-245-CH

400 x 350 x 100 mm

Pes sense bateria/es

4,200 Kgs.

Conformitat a normes

    C.E.M. ( Emisió )

EN-55022B ; EN-61000-3-2

    C.E.M. ( Immunitat )

EN-61000-4-2 ; EN-61000-4-3 ; EN-61000-4-4

EN-61000-4-5 ; EN-61000-4-6 ; EN-61000-4-11

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

    Seguretat

EN-60950

Resistència máxima ( Test Bateries )

1.50 Ω

Corrent máxima repos

50 mA

Valor de la corrent Imax A ( Imin )

800 mA

Valor de la corrent Imax B

5000 mA

Tensió de sortida instantanea sense xarxa amb  

bateries en situació de descàrrega @ Imaxb

20.70 Vdc

( Valor molt proper a la desconexió )

Taula I
Valors de tensió de sortida i corrent de càrrega

MODEL

Bateria

Sortides

Selecció de la corrent de càrrega

Nominal

Flotació

Vout 1

Iout 1 (**)

Vout 2

Iout 2 (**)

Potència

I1

I2

I3 (*)

PSU-245-CH

27.80 V

27.20 V

27.80 V

5 A

27.80 V

5 A

175 W

530 mA

760 mA

1290 mA

(*) Ajustada a fàbrica
(**) La suma de les corrents de sortida Iout1 i Iout 2 no poden excedir de 5 A simultàneament

        La corrent màxima permanent no pot exceder els 2.5 A en cada sortida durant un període superior a 72 hores.


Els nivells de potència especificats a la sortida fan referència a la potència total que lliura l'equip en funció de l'estat de les bateries. Si les bateries estan descarregades o amb baix nivell d'energia emmagatzemada, la font lliurarà el corrent de càrrega programada (I1, I2 o I3) i el corrent màxim sol·licitada. Si per contra, les bateries estan en règim de finalització de càrrega i es demandés el corrent màxim en alguna de les dues sortides, s'inhibeix el carregador per lliurar tot el corrent de sortida a la càrrega per tractar-se d'una situació excepcional o d'alarma .
TAULA ORIENTATIVA DE TEMPS D'AUTONOMIA DE LES BATERIES EN FUNCIÓ DE LA CÀRREGA

A continuació s'informa a mode orientatiu mitjançant la sigüent taula dels valors d'autonomia del sistema en funció de la capacitat en Ah de la bateria i de la corrent consumida en la/les sortida/des.

Intensitat
(Ampers)

Capacitat de les bateries

7Ah

8Ah

10Ah

12Ah

15Ah

17Ah

0.05

72h

85h

4.5 días

5.75 días

7.5 días

8.75 días

0.10

47h

56h

73h

91h

5 días

5.75 días

0.20

27h

32h

42h

52h

68h

79h

0.50

11h

13h

17h

21h

28h

32h

1.00

5h

6h

8h

10h

13h

15h

1.50

3h 15'

3h 50'

5h

6h

8h

9h 30'

2.00

2h 20'

2h 45'

3h 30'

4h 30'

5h 50'

7h

2.50

1h 50'

2h 10'

2h 45'

3h 30'

4h 30'

5h

3.00

1h 30'

1h 40'

2h 15'

2h 45'

3h 40'

4h 10'

3.50

1h 10'

1h 25'

1h 50'

2h 20'

3h

3h 30'

4.00

1h

1h 10'

1h 35'

2h

2h 35'

3h

4.50

55'

1h

1h 20'

1h 45'

2h 15'

2h 40'

5.00

47'

56'

1h 10'

1h 30'

2h

2h 20'


Tip

Tip
Formulari de Consulta

El gran valor de la nostra empresa,

les persones que l'integren

Som un equip de professionals altament qualificats

en diferents disciplines y árees del coneixement electrònic.

© Cerc Ingeniería 2022 Tots els drets reservats

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Carretera Santa Creu de Calafell, 2
08850-Gavà
Barcelona-España
Telf.: +34 936 592 531
Fax:  +34 936 588 889
de Dilluns a Divendres
de 7:00 a 15:00
General
Dpt. Tècnic
Oficina Tècnica
Contabilitat
Back to content